Jäsenyys

Sairauskassan vakuutettuja ovat kaikki toimintapiiriin kuuluvat työntekijät. Heidän vakuutussuhteensa on pakollinen. Toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja enintään kuusi kuukautta kestäväksi.

 • Toimihenkilöiden vakuutussuhde on vapaaehtoinen. Heidän on liityttävä kassan vakuutetuiksi kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
 • Työsuhteessa olevan vakuutetun vakuutusmaksu on 1,5 % ennakkoperintälain alaisesta palkasta (työnantaja perii vakuutusmaksun palkasta ja tilittää sen sairauskassalle).
 • Osa-aikaisessa työsuhteessa, ei kuitenkaan osaeläkkeellä, olevan vakuutusmaksu on 20 € kuukaudessa.
 • Palkattomalla lomalla (esim. hoitovapaalla tai vuorotteluvapaalla tms.) oleva vakuutetun vakuutusmaksu on 20 € kuukaudessa. Vakuutetun on itse huolehdittava vakuutusmaksun maksamisesta.
 • Palkkaa ja eläkettä samanaikaisesti saava maksaa vakuutusmaksun molemmista tuloista (työnantaja ja Elo perivät ja tilittävät vakuutusmaksun sairauskassalle).
 • Muun edunsaajan (”työttömyysputkessa”) olevan vakuutusmaksu on 20 € kuukaudessa. Vakuutetun on itse huolehdittava vakuutusmaksun maksamisesta.
 • Eläkkeellä olevalta vakuutetulta peritään 1,7 % eläketuloistaan.

PERHEENJÄSENET

Perheenjäsen voi kuulua sairauskassaan edunsaajana työssä olevan vakuutetun mukana:

 • aviopuoliso, jonka ennakkoperintälain (1118/1996) alaiset tulonsa jäävät alle 250,00 euroa kuukaudessa, ja jolla on tai on ollut yhteisiä lapsia kassaan varsinaisena jäsenenä kuuluvan puolisonsa kanssa
 • avopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osaspuoli, jos hänen ennakkoperintälain (1118/1996) alaiset tulonsa jäävät alle 250,00 euroa kuukaudessa
 • 16 vuotta nuoremmat omat, otto- tai kasvattilapset, jotka asuvat kassan vakuutetun kanssa samassa taloudessa

Perheenjäsenen liittämiseksi etuuksien saajaksi tulee vakuutetun tehdä siitä sairauskassaan kirjallinen ilmoitus.

Perheenjäsen eroaa sairauskassasta

 • vakuutetun lakatessa kuulumasta kassan toimintapiiriin
 • vakuutetun jäädessä eläkkeelle
 • lakatessaan olemasta perheenjäsen
 • liittyessään toiseen työpaikkakassaan
 • lapsi eroaa täyttäessään 16 vuotta

Perheenjäsenistä ei mene lisävakuutusmaksua.

Työsuhteen päättyessä, sairauskassan vakuutussuhde jatkuu vain säännöissä olevilla edellytyksillä, tarvittaessa olethan yhteydessä

p. 040 1955 545.